Горивни уредби и инсталации за природен газ и мазут

 

НИСКОЕМИСИОННИ ГАЗОВИ И МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ

 

          Нискоемисионните горелки на ТОТЕМА Инженеринг са проектирани на базата на уникал­на разделяща гориво-въздушните потоци технология за изгаряне на мазут и газ с ниски емисии NOx и СО. Те отговарят на съвременните екологични изисквания и покриват европейските норми за безопасност.

          Тези горелки са с вътрешно раз­пре­де­ление на въздуха за горене, така че осигуряват стабилно горе­не при по-малко количество въздух в сравнение със стандартните го­релки.

 

 

 

 

Фиг. 1.5.1

 

 

          Съвременният дизайн на горелки­те, разработен на базата на аеро­ди­на­мичен модел, гарантира пъ­лен контрол при смесването на го­ри­­вото и въз­духа при различни режи­ми на работа на горелката. Пода­ва­­нето на въздух се разделя на две зони. Първич­ният въздух се по­да­­ва в цен­трална­та част на горел­ка­та и се завихря посредством ди­фу­зор.

          Вторичният въз­дух се подава през пръ­с­тено­вид­но сече­ние и изти­ча през стесняващо се гърло.

          Централното (пър­вично)  подаване оси­гурява малко коли­чество  въздух  в първич­ната  зона на факела и по този начин ограни­чава възможността на кислорода да се свърже с азота от горивото.

          Във вторичната зона на факела се подава до­пъл­нително количество въздух, като по то­зи на­чин се формира охладена зона на факела, богата на кислород, където се осъщес­твява доизгаряне на горивото с ограничено формиране на NOx.

 

 

 

Фиг. 1.5.2

 

 

          Комплексното действие на тези две зони за по­даване на въз­дух гаран­тира уникалната способ­ност на горелката да ре­ду­цира отделянето на NOx при повишена ефе­к­­тивност на горивния про­цес.

          Характеристики  на  го­рел­ките:

          Възможност до 60 % тер­мична и горивна ре­дукция на азотни окиси

          Ниско количество на подавания въздух, редуцирано формиране на азотния окис

          Отговаря на изискванията за намаляване на азотния окис, докато се поддържат ниски нива на CO

          Ниско съпротивление на горелката по въздух

          Малка необходимост от поддръжка поради липсата на подвижни части

          Стабилна форма на пламъка

          Ниска консумация на енергия за разпрашаване

          Висок капацитет на смесване

          Много добра стабилност на пламъка при цялостния диапазон на експлоатационните условия

          Въздухът за горене може да бъде предварително нагрят  до приблизително  3000C.  Използваните топлоустойчиви материали осигуряват надеждна работа при условията на високи температурни среди.

          Способност да се работи с предварително загрят мазут до висока температура.

          Характеристики с увеличена сигурност, включително блокировка на мазута, газа и блокиране на разпрашаващата пара.                                

 

                  

 

Фиг. 1.5.3                    

 

 

ПАРО-МАЗУТНИ И ГАЗО-МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ с индивидуално регулиране на горелките в широк диапазон на натоварване и ниско равнище на емисиите на noх

 

          ТОТЕМА Инженеринг разработва паро-мазутни и газо-мазутни разпалващи инсталации с индивидуално регулиране на товара на горелките в широк диапазон на регулиране, което е предпоставка за равномерно и плавно подгряване на въглищни пещи с минимални раз­ходи на разпалващо гориво и ниски емисии на NOx.

  • Въздушният режим на горелките е организиран така, че да се реализира „отложено горене" - важно условие за редуциране на емисиите на NOx.
  • Мазутните форсунки са "Y" тип, с практически линейна характеристика на товара на горелката в зависимост от налягането на мазута.
  • Реализирано е индивидуално регулиране на съотношението гориво / въздух за вся­ка горелка, което също е условие за намаляване на емисиите на NOx.
  • Управлението на отделните горелки е автоматизирано, като може да се реализира система за автоматично разпалване на парогенератор.

 

 

 

Фиг. 1.5.4

 

 

РАЗПАЛВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО МРЕЖА

 

          ТОТЕМА Инженеринг разработва газови, газо-мазутни и мазутни горивни инсталации с управ­ле­ние на горелките по мрежа. Сис­темата за уп­равление е функционално и пространствено разпределена. Всяка горел­ка е оборудвана с авто­матизирано управле­ние на базата на PLC кон­тро­лери. Комуни­кацията между операторска стан­­ция и кон­тролерите става със серийна връзка с MODBUSR - RTU Протокол.

 

 

 

Фиг. 1.5.5

 

 

          Безопасната работа на горелките се гарантира, като се дублират командите РАЗРЕШЕНИЕ, СТАРТ, СТОП, АВАРИЯ с допълнителни кабелни връзки. По този начин пространствено разпределената система за управление е еквивалентна според условията за надеждна и безопасна работа на редондантна система за управление.

 

 

 

 

Фиг. 1.5.6

 


 


Оферирай Искай оферта
Запитване